Paulinianum - Księgarnia dla życia

Darmowa wysyłka
już od 59,00
0
Wartość:
0,00
Dla dzieci 0,00
Twój koszyk
  • Twój koszyk jest pusty. Zapraszamy do zakupów.
Wartość 0,00 Do kasy

Regulamin

Regulamin Księgarni na Jasnej Górze
 

I. Definicje

1. Regulamin - niniejszy dokument;

2. Księgarnia – sklep internetowy dostępny pod domeną ksiegarniajasnagora.pl, prowadzony przez Wydawnictwo;

3. Wydawnictwo – Wydawnictwo Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika „Paulinianum” z siedzibą w Częstochowie, które uzyskało osobowość prawną w drodze rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 6 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictwu Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika „Paulinianum”, będące stroną zawieranych z Klientami Umów i Umów Sprzedaży Produktów;

4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, które zawierają z Wydawnictwem Umowę lub Umowę Sprzedaży Produktów; Klientami Wydawnictwa są zarówno podmioty posiadające Konto w Księgarni, jak i podmioty, które składają jednorazowe zamówienia bez przejścia procedury Rejestracji;

5. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta dobrowolnie przez Klienta z Wydawnictwem z chwilą potwierdzenia Rejestracji;

6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, której przedmiotem są Produkty i zawierana jest pomiędzy Wydawnictwem a Klientem Księgarni na zasadach określonych w Regulaminie;

7. Produkty – prezentowane w Księgarni Produkty, w tym książki, ebooki, audiobooki i dewocjonalia oraz inne artykuły stanowiące przedmiot Umów Sprzedaży;

8. Rejestracja – procedura prowadząca do utworzenia Konta, umożliwiającego Wydawnictwu późniejszą identyfikację Klienta na podstawie adresu e-mail i hasła;

9. Koszyk – narzędzie informatyczne umożliwiające zebranie w jednym miejscu interesujących Klienta Produktów;

10. Konto – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Klientowi, bezpłatnie prowadzony przez Wydawnictwo dla Klienta, który dokonał Rejestracji w Księgarni;

11. Konsument – konsument w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego.


II. Informacje ogólne

1. Księgarnia prowadzona jest przez Wydawnictwo Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika „Paulinianum” z siedzibą w Częstochowie.

Dane:

- NIP:          5732864949   

- REGON:   364421811

- adres:       ul. o. A. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa

- tel.:          +48 34 37 77 273      

- e-mail:      info@ksiegarniajasnagora.pl

2. Regulamin określa zasady korzystania z Księgarni, w tym w szczególności prawa i obowiązki Klientów oraz prawa i obowiązki Wydawnictwa, jak również sposób zawierania i wykonywania Umów i Umów Sprzedaży.


III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Wydawnictwo udostępnia platformę transakcyjną, w ramach której możliwe jest zawieranie Umów i Umów Sprzedaży Produktów, kontakt z Wydawnictwem oraz umieszczanie przez Klientów swoich danych osobowych, które w przypadku Klientów posiadających Konto służą dodatkowo do ich identyfikacji.

2. Klient, w celu korzystania z Księgarni, musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Wydawnictwo. Urządzenie to musi więc pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów, obsługujący technologię Plików „cookies”, a także posiadać konto poczty e-mail.

3. Wydawnictwo może wprowadzić do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, pliki „cookies”. Pliki „cookies” umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta i są wykorzystywane przez Wydawnictwo w celu ułatwienia Klientowi korzystania z Księgarni. Klient może w każdym momencie włączyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez Wydawnictwo z plików „cookies” poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej.

4. Klient jest objęty zakazem dostarczania treści o charakterze bezprawnym.IV. Rejestracja w Księgarni

1. Możliwość nabycia Produktów posiadają zarówno zarejestrowani Klienci, tj. podmioty posiadające Konto w Księgarni, jak i Klienci, którzy składają jednorazowe zamówienia bez przejścia procedury Rejestracji.

2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Księgarni jest dobrowolne i bezpłatne. Zarejestrowani Klienci mają możliwość m.in. śledzenia przebiegu i historii swoich zamówień, jak również korzystania z promocji w ramach przewidzianego przez Wydawnictwo programu lojalnościowego.  

3. W celu rozpoczęcia procesu Rejestracji Klient podaje swoje dane (imię i nazwisko, adres, numer telefonu komórkowego i adres e-mail). Klient niebędący Konsumentem zaznacza opcję „Chcę założyć konto stałego odbiorcy hurtowego”. W przypadku odhaczenia tego pola, z Klientem tym skontaktuje się przedstawiciel handlowy Wydawnictwa w sprawie szczegółów dalszej współpracy. Wszelkie dane podawane są przez Klienta dobrowolnie i służą zawarciu Umowy i założeniu Konta.

4. Po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie IV.3 powyżej i naciśnięciu na przycisk „Załóż nowe konto”, powstaje Konto Klienta oraz wysłany zostaje e-mail potwierdzający założenie Konta. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Wydawnictwem a Klientem na czas nieokreślony, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych przez Wydawnictwo i prowadzenie Konta Klienta. Klient uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu loginu i hasła w odpowiednich polach Księgarni („Zaloguj się”).

5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Wydawnictwo drogą elektroniczną (związanych z prowadzeniem Konta) mogą być składane poprzez ich przesłanie na adres e-mail info@ksiegarniajasnagora.pl. Wydawnictwo dołoży wszelkich starań, aby złożone reklamacje były niezwłocznie rozpatrzone, nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany podczas Rejestracji adres e-mail.

6. Klient może rozwiązać Umowę zawartą z Wydawnictwem dotyczącą określonego Konta, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy drogą elektroniczną na adres e-mail:  info@ksiegarniajasnagora.pl. Po upływie okresu wypowiedzenia Wydawnictwo usunie Konto Klienta.

7. Z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w związku z naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu, Umowa na prowadzenie Konta może zostać rozwiązana przez Wydawnictwo z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.V. Warunki sprzedaży

1. Przedmiotem Umów Sprzedaży mogą być Produkty prezentowane w Księgarni w ramach poszczególnych kategorii (książki, ebooki, audiobooki i dewocjonalia oraz inne artykuły).

2. Umowy Sprzedaży w Księgarni zawierane są w poniższy sposób:

a) Klient wybiera Produkt poprzez kliknięcie na przycisk „Kup teraz”. Po dokonaniu wyboru Produktu, może kontynuować zakupy lub przejść do Koszyka poprzez wybranie opcji „Zobacz Koszyk” lub „Do kasy” celem zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

b) Klient może zgromadzić interesujące go Produkty w „schowku” i dopiero w późniejszym czasie dodać je do Koszyka.

c) Po przejściu do Koszyka, Klient ma możliwość zweryfikować listę i ilość wybranych Produktów. Następnie Klient wybiera jedną z dostępnych opcji dostawy i metod płatności.

d) W dalszej kolejności Klient loguje się do swojego Konta lub składa zamówienie bez Rejestracji. Złożenie zamówienia bez Rejestracji wymaga podania następujących danych: imię i nazwisko, adres, ewentualny inny adres wysyłki, numer telefonu komórkowego i adres e-mail.

e) Klient kończy procedurę składania zamówienia, naciskając na przycisk: „Złóż zamówienie – zakup z obowiązkiem zapłaty”.

3. Wydawnictwo wysyła na adres mailowy Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia, które określa jego szczegóły.

4. Umowa Sprzedaży wybranych Produktów zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przesłanej przez Wydawnictwo wiadomości e-mail. Nie dotyczy to Klientów będących Konsumentami, z którymi Umowa Sprzedaży Produktów zostaje zawarta z chwilą zakończenia procedury określonej w punkcie V.2 lit. a) – e) powyżej, tj. po kliknięciu przez Klienta na przycisk: „Złóż zamówienie – zakup z obowiązkiem zapłaty”. 

5. Wszelkie dane podawane są przez Klienta dobrowolnie i służą zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktu.

6. Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i dostawę wynosi na terenie Polski od 3 do 4 dni roboczych, nie dłużej niż 30 dni roboczych. Wydawnictwo jest zobowiązane dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.


VI. Postępowanie reklamacyjne

1. Wydawnictwo nie udziela gwarancji na Produkty.

2. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania Produktów, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Prawo odstąpienia wykonywane jest poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (pod treścią regulaminu znajduje się plik z przykładową treścią oświadczenia o odstąpieniu, można również skorzystać z formularza w zakładce „Formularz odstąpienia od umowy przez konsumenta”). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia, o którym mowa w punkcie VI.2. powyżej, Księgarnia dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu wraz z kosztami dostawy Produktu do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Wydawnictwo może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Koszt odesłania Produktu pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi.

4. Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@ksiegarniajasnagora.pl. Wydawnictwo udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jej otrzymania.

5. W razie bezskutecznego zakończenia procesu reklamacyjnego, istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient będący Konsumentem ma prawo złożyć wniosek o mediację lub wniosek do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Dane adresowe znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

6. Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. Wydawnictwo podaje łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr. Platforma stanowi m.in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Adres poczty elektronicznej Wydawnictwa: info@ksiegarniajasnagora.pl.


VII. Dane osobowe i polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych zarejestrowanych Klientów jest Wydawnictwo, które dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Wydawnictwo przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód.

3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.


VIII. Postanowienia końcowe

1. Klient może zapisać się do serwisu rozsyłającego wiadomości o nowościach w Księgarni (newsletter) poprzez udostępnienie swojego adresu e-mail w miejscu wskazanym w Księgarni. Wypisanie się z listy newsletter’a możliwe jest poprzez wybranie opcji: „Wypisz się” dostępnej w każdym mailu wysyłanym w ramach newsletter’a.

2. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmian w obowiązujących przepisach prawa lub zmian organizacyjnych w Księgarni. O zmianie Regulaminu Wydawnictwo poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Księgarni. Zarejestrowani Klienci otrzymają również odpowiednią informację na podane adresy e-mail. Wydawnictwo poinformuje, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów i Umów Sprzedaży.

3. W przypadku zmiany Regulaminu przez Wydawnictwo, zarejestrowani Klienci mogą wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.

Na projekt "Książka dla Życia" przekazujesz 0,00 zł.
×